Czym jest kolizja, a czym wypadek?

Potocznie pod pojęciami wypadku oraz kolizji drogowej rozumie się to samo, a terminy te są stosowane zamiennie. W praktyce natomiast to dwa różne przypadki, które oznaczają coś zupełnie innego. Dokładnej definicji tych pojęć nie ma w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o ruchu drogowym. Terminy zostały dookreślone przez praktykę orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, a także poprzez naukę prawa. Co zatem oznacza wypadek drogowy i czym różni się od kolizji drogowej?

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego nastąpiła śmierć człowieka lub naruszenie czynności narządu ciała bądź rozstrój zdrowia przynajmniej jednej osoby – nie licząc sprawcy, a do tego trwało dłużej niż 7 dni. W powszechnym rozumieniu wypadek jest czymś groźniejszym niż kolizja i bez wątpienia jest to prawda. O wypadku mówi się, gdy niezachowanie reguł bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznanych podczas kursu na prawo jazdy, prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych lub jest powodem utraty życia uczestników ruchu drogowego. Są to zatem wszelkie zdarzenia, gdzie osoba ranna umiera w szpitalu wskutek obrażeń lub ginie na miejscu, a także gdzie uczestnik doznaje na przykład złamania ręki. Sprawą wypadku drogowego muszą się zająć odpowiednie służby, które udokumentują wszelkie ślady i zabezpieczą dowody. Dlatego na miejsce należy koniecznie wezwać policję i służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu odpowiednich służb nie należy usuwać pojazdów z drogi. Po dokonaniu czynności mających na celu udokumentowanie zdarzenia, niesprawne samochody mogą zostać fachowo odholowane. W kodeksie karnym wypadek jako przestępstwo opisany został w art. 177.

Może to jednak kolizja?

Kolizją są zdarzenia o mniej tragicznych skutkach. To wszelkiego rodzaju stłuczki, w których nie ucierpiała żadna osoba lub leczenie poszkodowanych nie trwało dłużej niż 7 dni. Jeśli w kolizji nikt nie ucierpiał, a uszkodzone są tylko pojazdy, powinny być niezwłocznie usunięte z drogi. W przeciwnym wypadku na kierowców może zostać nałożony mandat. Kierujący pojazdami powinni następnie ustalić sprawcęsporządzić protokół z miejsca zdarzenia. Musi on zawierać dane osób uczestniczących w zdarzeniu, dane pojazdów, nazwę ubezpieczyciela, numer polisy OC i okres jej obowiązywania, a także szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, uszkodzeń pojazdów i szkic sytuacyjny. Jeżeli uczestnicy kolizji nie są w stanie ustalić, kto jest sprawcą, należy wezwać policję. Policję należy wezwać także, gdy zachodzi podejrzenie, iż sprawca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku kolizji sprawca odpowiada za wykroczenie zagrożone karą grzywny.